Regie op kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties zijn cruciaal voor goede zorg. Door het terugkoppelen van kwaliteitsinformatie aan zorgverleners en patiënten kunnen kwaliteitsverbeteringen worden gerealiseerd en kunnen zij samen beslissingen nemen. Ook de zorginkoop en onderzoekers hebben baat van goede kwaliteitsregistraties.

Het landschap van kwaliteitsregistraties is echter complex. Het aantal registraties blijft groeien en daarmee stijgen ook de administratieve lasten en kosten. Er is bovendien grote variëteit in de onderwerpen, standaardisatie, organisatie, dataverwerking, contractering en financiering van registraties.

Landelijke governance en regie

De HLA-partijen in de medisch-specialistische zorg* hebben de uitdrukkelijke wens om goede governanceafspraken te maken over kwaliteitsregistraties en de bijbehorende dataverzameling en dataverwerking. Landelijke regie op basis van deze governanceafspraken moet leiden tot:

  • Meer grip op kwaliteitsregistraties
  • Transparantie over het gebruik van data
  • Vermindering van de administratieve lasten


Kwartiermaker Hugo Keuzenkamp beschrijft in het rapport 
Een programma voor de regie op kwaliteitsregistraties en verbetering van datagovernance (maart 2020) de maatregelen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Het Keuzenkamp-rapport bouwt voort op het Advies governance kwaliteitsregistraties (maart 2019) van de Commissie van der Zande. 

Regie op drie niveaus

De regie op kwaliteitsregistraties wordt op advies van Hugo Keuzenkamp op drie niveaus georganiseerd:

  1. Regie op inhoud door de Inhouds-governancecommissie (IGC)
  2. Regie op data door de Data-governancecommissie (DGC)
  3. Regie op het proces door Zorginstituut Nederland via een nieuw register voor kwaliteitsregistraties


De IGC en DGC zijn in oktober 2021 van start gegaan. Een belangrijk onderdeel van hun regierol vormt de toetsing/beoordeling van kwaliteitsregistraties op respectievelijk de inhoud en het dataverwerkingsproces. Hiervoor hebben de governancecommissies toetsingscriteria ontwikkeld en een toetsingsproces uitgewerkt. Op grond van de toetsing adviseren de commissies het Zorginstituut over opname van de kwaliteitsregistratie in het register voor kwaliteitsregistraties.

Voor kwaliteitsregistraties die in het register worden opgenomen, geldt dat zij aanspraak maken op onder andere financiering door Zorgverzekeraars Nederland en aanlevering van data vanuit alle zorgaanbieders. Daarnaast krijgen ze een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde data.

* De HLA-partijen zijn: Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).