Toetsingscriteria IGC en DGC

Op deze pagina vindt u de toetsingscriteria van de Inhouds-governancecommissie (IGC) en de Data-governancecommissie (DGC). De IGC toetst met deze criteria of een kwaliteitsregistratie bijdraagt aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg. De DGC toetst kwaliteitsregistraties op het naleven van afspraken over dataprocessen. De komende jaren worden de normen van de criteria doorontwikkeld en aangescherpt door de commissies.

Documenten

Alle documentatie m.b.t. de toetsingscriteria vindt u op de pagina Documenten

Toelichting toetsingscriteria IGC 

De IGC toetst op vijf hoofdthema’s waarvoor onderliggende toetsingscriteria zijn geformuleerd. Kwaliteitsregistraties dienen per criterium te omschrijven hoe zij hier invulling aan geven. Met behulp van de toetsingscriteria beoordeelt de IGC vervolgens op basis van de door de registratie in het aanvraagformulier aangeleverde onderbouwing in welke mate (voldoende, matig of onvoldoende) de kwaliteitsregistratie aan het criterium voldoet. Op basis hiervan maakt de commissie een afweging ten behoeve van het eindadvies. 

Bij vijf onderdelen van de toetsingscriteria zijn voorwaarden (zogenoemde ‘knock-out criteria’) geformuleerd waaraan kwaliteitsregistraties in ieder geval moeten voldoen om te worden opgenomen in het register voor kwaliteitsregistraties.  

Voor de meeste criteria van de IGC is het niet mogelijk om ze van harde normen te voorzien. Deze criteria vragen een weging waarin verschillende factoren worden meegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beoordeling van de relevantie van een registratie, die immers van verschillende aspecten afhankelijk zal zijn. Verder is er bijvoorbeeld wat betreft organisatie en governance van kwaliteitsregistraties op dit moment sprake van een grote variatie in aanpak en opzet in het veld. Dit vraagt een afweging van de commissie die recht doet aan deze verschillen.  

Vanuit de verschillende perspectieven die in de IGC vertegenwoordigd zijn, maakt de IGC zorgvuldige afwegingen waarbij het uitgangspunt is dat kwaliteitsregistraties op basis van de toetsing worden gestimuleerd om zich steeds verder in de gewenste richting te ontwikkelen. Voor de toetsingscriteria zelf betekent dit dat deze periodiek zullen worden aangescherpt 

 

Toelichting toetsingscriteria DGC 

De DGC toetst op negen hoofdthema’s, uitgewerkt in toetsingscriteria. Voor elk criterium zijn minimale eisen opgesteld en is een groeipad beschreven met de verwachte doorontwikkeling. Kwaliteitsregistraties dienen aan te tonen in hoeverre zij aan deze eisen voldoen. De minimumvereisten, het groeipad en de documentatie (nodig voor de onderbouwing) zijn dusdanig opgesteld dat zij een balans tussen haalbaarheid en ambitie bieden. 

De DGC streeft na dat kwaliteitsregistraties voldoen aan de minimale eisen van de toetsingscriteria en tegelijkertijd wil zij registraties vooral stimuleren om zich steeds verder te ontwikkelen volgens het groeipad. Het doel van de toetsing is immers het standaardiseren en optimaliseren van de dataprocessen. Bij het toepassen van de toetsingscriteria hanteert de DGC daarom drie volwassenheidsniveaus (VHS-niveaus): 

  • VHS-niveau 0 = de kwaliteitsregistratie voldoet (nog) niet aan de minimale eisen die de DGC verwacht op dit toetsingscriterium en krijgt hiervoor adviezen 
  • VHS-niveau 1 = de kwaliteitsregistratie voldoet aan de minimale eisen en daarmee aan de huidige verwachtingen van de DGC   
  • VHS-niveau 2 = de kwaliteitsregistratie heeft zich zichtbaar ontwikkeld in de richting van het door de DGC voorziene groeipad  

De verwachting is dat de minimale eisen van de criteria door ontwikkelen; VHS-niveau 2 zal op een gegeven moment VHS-niveau 1 worden en er zal een volgende stap in het groeipad worden gedefinieerd als VHS-niveau 2. 

 

Weging criteria voor advies opname in register 

Na de toetsing geven de IGC en DGC beide een advies voor opname in het register voor kwaliteitsregistraties. Voldoet een kwaliteitsregistratie aan alle minimale eisen dan volgt een positief advies. Wanneer een kwaliteitsregistratie niet voldoet aan de minimale eisen, hangt het van het criterium af hoe dit wordt meegenomen in het advies. Bij het niet voldoen aan de minimale eisen van zogenoemde ‘knock-out-criteria’ volgt per definitie een negatief advies voor opname in het register. Wanneer een kwaliteitsregistratie op andere criteria niet aan de minimale eisen voldoet, is het mogelijk dat de commissies wel een positief advies geven en niet de maximale opnameduur adviseren. Samengevat:  

  • Kwaliteitsregistratie voldoet aan alle minimale vereisten = positief advies tot opname in het register voor de maximale opnameduur; hierbij worden tevens ontwikkeladviezen meegegeven 
  • Kwaliteitsregistratie voldoet niet aan de knock-out-criteria = negatief advies  
  • Kwaliteitsregistratie voldoet wel aan de knock-out-criteria, maar niet aan alle minimale vereisten = op basis van het type en het aantal criteria waaraan de kwaliteitsregistratie niet voldoet en de mate waarin de kwaliteitsregistratie niet voldoet, wordt de afweging gemaakt of er een negatief advies volgt of een positief advies tot opname in het register voor een verkorte opnameduur; in beide gevallen worden ontwikkeladviezen meegegeven.