Publicatie afwegingskader advies DGC

01-07-2024  |  De Data-governancecommissie (DGC) maakt in het toetsingsproces gebruik van een afwegingskader. Dit afwegingskader ondersteunt de DGC bij het geven van een goed onderbouwd advies aan kwaliteitsregistraties voor opname in het register van kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland. In het kader van transparantie vindt u het afwegingskader van de DGC op deze pagina, onder het kopje ‘Aanvraag- en toetsingsproces’.

De DGC geeft kwaliteitsregistraties een positief opnameadvies van 5 jaar, een positief opnameadvies van 3 jaar of een negatief opnameadvies. Bij het toekennen van het advies hanteert zij een afwegingskader om:

  • Uniformiteit en consistentie bij de beoordeling te bewaken.
  • Een concrete onderbouwing te kunnen hanteren bij het toekennen van het advies (dit kan ook een onderbouwde afwijking van het afwegingskader betreffen).

In het document leest u wat het afwegingskader inhoudt. De commissie is zich ervan bewust dat het afwegingskader niet alle scenario’s afdekt. Dit is een bewuste keuze, zodat er ook ruimte is om in gesprek te gaan en er weloverwogen af kan worden geweken van het kader. De DGC zal het afwegingskader periodiek evalueren en aanpassen bij nieuwe inzichten.

Heeft u vragen over het afwegingskader?

Neem dan contact met ons op via info@ssc-dg.nl