Project – Pseudonimisering van gezondheidsgegevens voor veilig en efficiënt hergebruik

Door de wetswijziging in de Wkkgz wordt pseudonimiseren van gezondheidsgegevens door de zorgorganisatie vóór aanlevering aan de kwaliteitsregistratie verplicht. De projectgroep ‘Pseudonimisering gezondheidsgegevens voor veilig en efficiënt hergebruik’ van het SSC-DG vertaalt de juridische bepalingen en begrippen uit de Wkkgz naar een implementatiestrategie voor zorgaanbieders, kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. Deze strategie is gericht op het faciliteren en realiseren van een concreet werkende inrichting voor het pseudonimiseren van te verstrekken gezondheidsgegevens, die primair voldoet aan de eisen van de Wkkgz en bovendien rekening houdt met een veel bredere toepassing van pseudonimiseren van gezondheidsgegevens voor hergebruik.

Scope van het project en beoogde resultaten

Voor de vertaling van de juridische bepalingen en begrippen uit de Wkkgz naar een implementatie-strategie, is een aantal stappen van belang:
1. Identificeren van de relevante stakeholders.
Dit zijn de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de juridische eisen en/of waarop de juridische eisen van toepassing zijn. Het is belangrijk om voor deze stakeholders de behoeften, de verwachtingen en de impact van de verplichting tot pseudonimiseren te kennen.

2. Begrijpen van de juridische eisen.
Zorgdragen voor overeenstemming bij alle relevante stakeholders over de intentie en interpretatie van de bepalingen.

3. Ontwikkelen van een implementatieplan.
Dit plan beschrijft de specifieke stappen die nodig zijn om de bepalingen uit de Wkkgz uit te voeren.

4. Ontwikkelen van een communicatieplan.

Op te leveren resultaten

Ad 1: Overzicht stakeholders
• Overzicht inclusief hun rol en verantwoordelijkheden en eventuele impact van de verplichting tot pseudonimiseren.
> Planning: Q4 2023 via FAQ

Ad 2: Thesaurus
• Er is (bij alle stakeholders) een sterke behoefte aan éénduidige interpretatie en toepassing van termen die gebruikt worden binnen het – op de kwaliteitsregistraties betrekking hebbende – wettelijk kader. De projectgroep heeft een aantal maal gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan VWS over het begrippenkader en hoe dit te verduidelijken. In een apart project wordt gewekt aan een thesaurus, al dan niet onder de thesaurus ‘Zorg-en-Welzijn’. Alhoewel de thesaurus geen directe deliverable is van deze projectgroep, levert de projectgroep met haar adviezen en terminologie-verduidelijkingen wel een belangrijke bijdrage (resultaat) aan de thesaurus-werkgroep.
> Planning: doorlopende activiteit

Ad 3: Implementatieplan
Het ontwikkelen van een implementatieplan is het hoofddoel van deze projectgroep en kent meerdere onderwerpen:

De Trusted Third Party (TTP)
Voor het pseudonimiseren moet gebruik gemaakt worden van een TTP.
• Opstellen criteria waaraan een Trusted Third Party moet voldoen;
• Opstellen functionele eisen pseudonimisatiedienst;
• Opstellen kwaliteitseisen pseudonimisatiedienst.
> Planning: gereed voor consultatie Q3 2023

Pseudonimiseringsproces
• Opstellen handreikingen, procedures, werkinstructies voor:
   o Zorgorganisaties;
   o Registratiehouders/verwerkers
• Opstellen aanleverspecificaties;
   o FHIR / CSV / …
> Planning: Q3/Q4 2023

• Beschikbaar maken pseudonimisatieservice;
   o Lokale installatie;
   o Webservice.
   o Pilot
> Planning: Q4 2023

• Inrichten Identity management;
• Inrichten proces van reïdentificatie voor zorgaanbieders;
• Procedure voor pseudonimiseren historische data;
> Planning: Q4 2023 / Q1 2024

Advies
• Inrichting contractering TTP;
• Organiseren van regie op pseudonimisatiesleutels;
• Centrale financiering (nutsvoorziening)
> Planning: Q4 2023

Ad 4: Ontwikkelen communicatieplan
• Doorlopend proces 

Projectorganisatie

Projectleider:
Marit Timmers

Projectgroep/kerngroep:
Afgevaardigden van de volgende organisaties: Zorg TTP, SDV, NVZ, NfU en SSC-DG.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact op met m.timmers@ssc-dg.nl

Zodra deze pagina is gevuld met meer informatie, brengen we u daarvan op de hoogte middels onze nieuwsbrief.