Project – Visie

De projectgroep ‘Visie’ werkt aan een visie die het veld duidelijkheid geeft over de verwachte doorontwikkeling van de data governance van het kwaliteitsregistratielandschap. De visie zal richting gaan geven aan de (door)ontwikkeling van het Nederlandse kwaliteitsregistratie informatielandschap en de benodigde ondersteuning hierbij. Deze visie zal aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en visies over data governance in de zorg.
Bij het richting geven aan de (door)ontwikkeling is het streven naar een balans tussen de baten en lasten van kwaliteitsregistraties bij zowel zorgaanbieders en zorgverleners, als bij kwaliteitsregistraties zelf een belangrijk uitgangspunt. De visie van de DGC zal richting geven aan de data governance die gevoerd zal worden op kwaliteitsregistraties en werkt aanvullend op de inhoudelijke visie op het kwaliteitsregistratielandschap zoals opgesteld door de IGC. Tot slot zal de visie houvast geven bij het bepalen welke voorzieningen als gemeenschappelijke voorziening en/of nutsvoorziening gerealiseerd moeten worden.

Scope van het project en beoogde resultaten

Binnen de scope van dit project valt de ontwikkeling van een visie met focus op de ontwikkeling van kwaliteitsregistraties (en dataverwerkers), (mandaat via Keuzenkamp en nieuwe Wkkgz) dat aansluit op landelijke initiatieven. Tegelijkertijd is de visie gericht op het verbeteren van de data governance op secundair gebruik van data. Hierbij zien we primair gebruik (en registratie) van gegevens als de basis voor secundair gebruik. Daarnaast schrijven we een adviesdocument ten behoeve van de ondersteuning van het veld om te komen tot de visie DGC.

Op te leveren resultaten

1. Strategisch document met o.a.:

  • missie van de DGC,
  • visie van de DGC, en
  • uitwerking principes.

2. Adviesdocument met de volgende elementen:
a: beschrijving governance-structuur tussen DGC, SSC-DG en relevante veldpartijen,
b. advies welke benodigde gemeenschappelijke voorzieningen nodig zijn, en
c. proces voor doorlopende doorontwikkeling van de toetsingscriteria van de DGC.

Klankbordgroep

Voor draagvlak in het bredere veld en goede aansluiting van de visie op lopende ontwikkelingen, wordt een klankbordgroep ingesteld met afgevaardigden vanuit o.a.: VWS, ZiNL, ZN, FMS, Health RI, Nationale visie en strategie

Projectorganisatie

Projectleider:
Lisa Elderhorst, projectleider data governance SSC-DG

Projectleden:
Afgevaardigden vanuit NVZ, NFU, SKR, SDV, Nictiz, en DGC.
Fabiënne Nederpelt (projectondersteuning)

Planning op hoofdlijnen van het project

  • In fase 1- (Q3/4 2023): opstellen strategisch(document)
  • In fase 2 – (Q1/2 2024) opstellen adviesdocument

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact op met l.elderhorst@ssc-dg.nl